மரணத்தின் பின் எம் உறவுகளின் ஆன்மா எங்கள் அருகில் இருப்பதை எப்படி உணர்ந்துகொள்வது ?

பேய்,பிசாசு, இருக்கா.? இல்லையா? இது இன்று அல்ல அன்றிலிருந்து கேட்கப் படுகின்ற கேள்வி . அன்றைய காலத்தில் பலரும் பேய் இருக்கு என்றே வாதாடினார்கள், ஏன் அவர்கள்

Read more