கருக்கலைப்பு இனி சட்டவிரோதம் அற்ற செயல் என ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம் அங்கீகாரம்..!!!

ஆஸ்திரேலியாவில் கருக்கலைப்பு இனிமேல் சட்டவிரோதம் அற்ற செயலாகும். கருக்கலைப்பு சட்டவிரோதமாக வகைப்படுத்தி இருந்த கடைசி மாநிலமான நியூ சவுத் வேல்ஸில், இனி கருக்கலைப்பு சட்டவிரோதம் அற்றது என்பதை

Read more